English
  

"Απόδοση Τιμής στον Πλήθων Γεμιστό στο Ρίμινι
Onori a Plethon a Rimini / Honors to Plethon in Rimini"

  14/01/"2020"

Από τις 10 Ιανουαρίου, έως και τις 13, Μέλη του Οίκου του Θύρσου ταξίδεψαν και παραβρέθηκαν στο Ρίμινι της Ιταλίας σε μίαν αποστολή ώστε να αποδόσουν Τιμές στον Εθνεγέρτη Διδάσκαλο, Γεώργιο Πλήθων Γεμιστό. 

Από κοινού, και με την θερμή Φιλοξενία των Αδελφοποιητών μας Ιταλών Εθνικών της Παραδοσιακής Ένωσης "Pietas", μετά από Κοινό Συμπόσιο μας, φτάσαμε το απόγευμα της 11ης Ιανουαρίου,ακριβώς στο σημείο όπου τοποθετήθηκαν τα λείψανα του Πλήθωνος από τον τότε άρχοντα του Ρίμινι, τον Σιγισμούνδο Μαλατέστα, έξω και δεξιά από των Αναγεννησιακό ναό των Μαλατέστα "ώστε να βρίσκεται ανάμεσα σε ελεύθερους ανθρώπους", (ο οποίος τα έφερε με εμπόλεμη επιχείρηση από τον Μυστρά, ώστε να μην περιέλθουν στην κατοχή και διαχείρηση των Οθωμανών Τούρκων).

Πέντε Ιταλοί και πέντε Έλληνες, πραγματοποιήσαμε επί τόπου, μία λιτή Ιεροπραξία,με ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση,καταθέτωντας Στέφανο Άνθεων αφιερωμένο στον Πατέρα Δία/Jupiter, στη Μνήμη του Εθναμύντορα μας. Τον άνθρωπο αυτόν, που η επίσημη κρατική αρχή της Ελλάδος δεν μερίμνησε ποτέ έως σήμερα, ώστε να του αποδοθεί η αναγνώριση και η ιδιαίτερη Τιμή που του αρμόζει, καθώς προτίμησε αντιθέτως, να ρίξει όλο το βάρος της προς τη μορφή του Γεννάδιου,παρακάμπτωντας εξ ολοκλήρου το έργο του Μεγάλου Σοφού του Μυστρά, για λόγους που θα ήταν αχρείαστο να αναφερθούμε εδώ.

Οι λιγοστοί περαστικοί από το στενό δρόμο που αναρωτήθηκαν βλέποντας μας με την Σημαία και με το θυμίαμα να καίει, αντιλαμβανόμενοι ότι είμαστε από την Ελλάδα, συμπέραναν ότι είμαστε "ορθόδοξοι" (!..), και συνέχισαν το διάβα τους. Μεταξύ "ελεύθερων ανθρώπων", μα ποιοι και πόσοι είναι όντως ελεύθεροι άραγε; Σε ποια χώρα της Ευρώπης; Υπό ποιο καθεστώς πολιτισμικό; Ρητορικό το ερώτημα μας...

Το Στεφάνι μας, έμεινε καθόλη τη διάρκεια της ολιγοήμερης παραμονής μας επάνω στον Τύμβο του Διδασκάλου μας. Η από κοινού δραστηριότητα με τους αγαπητούς Φίλους και Αδελφούς των Pietas, συνεχίστηκε, με την ξενάγησή μας σε ιδιαίτερα Ιστορικά μνημεία της Πόλεως του Ρίμινι, και με συζητήσεις σχετικά με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η παραδειγματική Φιλοξενία που μας προσφέρθηκε, μένει να απαντηθεί ευχαριστήρια στο μέλλον και από πλευράς μας, σε περιστάσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα ή οπουδήποτε και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί κατά συνθήκη.

Ευχόμενοι ώστε αυτή η πολύ μικρή πρώτη, αλλά επιτυχημένη θέλουμε να πιστεύουμε, παρουσία μας στο Ρίμινι, να είναι προπομπός μίας ανωτέρας και ουσιαστικότερης Τιμητικής εκδήλωσης των Εθνικών, προς τον Διδάσκαλο Πλήθων Γεμιστό.

Οι Ευχαριστίες μας, προς τον Giussepe Barbera και των Φίλων, των Pietas που ταξίδεψαν από διάφορα σημεία της Ιταλίας ώστε να πραγματοποιήσουμε την συνάντησή μας.

Dal 10 gennaio fino al 13, membri della Casa di Thyrsus ha viaggiato e partecipato nella città di Rimini-Italia in una missione specifica per rendere omaggio all'anziano insegnante, George Gemistos Plethon.
Insieme e con la calda ospitalità dei nostri Fratelli di Traditionale Asossiatione Pietas, dopo il nostro Simposio, siamo arrivati ​​il ​​pomeriggio dell'11 gennaio, esattamente dove le reliquie di Magister Plethon furono collocati dall'allora sovrano criminale Sigimundos Malatesta, all'esterno ea destra del Tempio rinascimentale di Malatesta: "affinché fosse tra le persone libere", (Le reliquie di Magister, le portarono a Rimini con uno sforzo bellico da Mystras, in modo da non essere rilevato e gestito dai turchi ottomani).

Cinque italiani e cinque ellenici, abbiamo fatto sul posto, un rito, con una carica emotiva unica, che deposita una corona di fiori dedicato a padre Zeus / Giove, in memoria del nostro difensore di Ethnos. A quest'uomo, che l'autorità statale ufficiale della Grecia, non ha mai, fino ad oggi, ricevuto il riconoscimento e l'onore speciale che merita, come invece è stato preferiva gettare tutto il suo peso sulla persona di Gennadius, aggirando interamente il lavoro del Gran Saggio Magister di Mystras, per motivi che non sarebbe necessario menzionare qui.

I pochi passanti che ci si chiedevano con la bandiera e l'incenso in fiamme, rendendosi conto che eravamo dalla Grecia, conclusi che eravamo "ortodossi" (! ..), e hanno continuato il loro viaggio. Tra le "persone libere", ma chi e quante sono veramente libere? In quale paese in Europa? Sotto quale regime culturale? Oratoria la nostra domanda ...

La nostra ghirlanda rimase per tutto il nostro breve soggiorno nella tomba del nostro insegnante. Il nostro incontro comune è continuato con i nostri cari amici e fratelli delle Pietas, offrendoci una visita guidata di particolari Monumenti Storici della Città di Rimini, e avendo discussioni su questioni di interesse comune.

L'ospitalità esemplare che ci viene offerta resta da ringraziare in futuro da parte nostra, in circostanze e attività in Grecia o altrove e ovunque sia necessario per convenzione. Desideriamo che questa prima piccola ma di successo desideriamo credere, nella nostra presenza a Rimini, essere solo il precursore di un superiore e più sostanziale Menzione d'onore di Ethnikoi nei confronti del nostro grande maestro saggio.

I nostri ringraziamenti speciali un ringraziamento a Giussepe Barbera e agli altri Fratelli
delle Pietas che hanno viaggiato da varie parti d'Italia per incontrarci.

From January 10th until the 13th, members of the House of Thyrsus traveled and attended in the town of Rimini-Italy on a specific mission to pay Tribute to the Elderly Teacher, George Gemistos Plethon.

Together, and with the warm hospitality of our Brothers of Traditionale Asossiatione Pietas, after our Symposium, we arrived on the afternoon of January 11th, precisely where the relics of Magister Plethon were placed by the then Riminian ruler, Sigimundos Malatesta, outside and to the right of the Renaissance Temple of Malatesta: "so that he would be among the free people ", (The relics of Magister, brought them in Rimini with a war effort from Mystras, so as not to be taken over and managed by the Ottoman Turks).

Five Italians and five Hellenes, we made on the spot, a Rite, with a unique emotional charge, depositing a Crown of Flowers dedicated to Father Zeus / Jupiter, in memory of our Ethnos Defender. To This man, that the official state authority of Greece, has never, until today, been given the recognition and the special honor he deserves, as has instead preferred to throw all its weight on the person of Gennadius, bypassing entirely the work of the Great Wise Magister of Mystras, for reasons which it would be unnecessary to mention here.

The few passersby who wondered at us with the Flag and the incense burning, realizing that we were from Greece, concluded that we were "Orthodox" (! ..), and continued their journey. Among the "free people", but who and how many are really free? In what country in Europe? Under what cultural regime? Oratory our question ...

Our Wreath stayed throughout our short staying on our Teacher's Tomb. Our common gathering continued with our dear Friends and Brothers of the Pietas, offering us a guided tour of particular Historical Monuments of the City of Rimini, and by having discussions of issues of common interest.

The exemplary hospitality offered to us remains to be thanked in the future on our part, in circumstances and activities in Greece or elsewhere and wherever needed by convention. We wish that this very small but successfuly first we wish to believe, in our presence in Rimini, to be only the forerunner of a higher and more substantial Honorable Mention by Ethnikoi towards our Great Wise Teacher.

Our special Thanks an gratitude to Giussepe Barbera and to the other Brothers
of the Pietas who traveled from various parts of Italy to meet us


Για περισσότερο υλικό φωτογραφιών πιέστε εδώ


 

© Πνευματικά Δικαιώματα "Θύρσος" Έλληνες Εθνικοί